शिक्षणपद्धती ज्ञानेश्वरीतील…

अध्यात्मामध्ये सर्व अभ्यास स्वतःच शिष्याला करावा लागतो. सर्वच कृती त्याने स्वतः करायची असते. स्वतःच स्वतःचा शोध घ्यायचा असतो. ज्ञानेश्वरीचे नित्य पारायण स्वतः करून स्वतः त्याचा अभ्यास करून आत्मज्ञानी व्हायचे असते. राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे मोबाईल 9011087406 आणि माझे तवं आघवें । ग्रथन येणेंचि भावें । जे तुम्ही संती होआवें । सन्मुख सदा … Continue reading शिक्षणपद्धती ज्ञानेश्वरीतील…