March 5, 2024
Home » फुलोर

Tag : फुलोर

मुक्त संवाद

फुलोर

फुलोर दयतो दयनम्हनतो कायनीगावात लपल्याअभागी बयनी बोलता बोलेनाबयनी गुनाच्याझाकल्या उरातकायन्या सोताच्या झोक्यावर झोकाहालल्या भावनाधावल्या झोंबल्याबिलगल्या मना मांडलं दयनआठोल्या बयनीम्हतारी लायनीबोलल्या नयनी फुलोर नवाळात्याईचं बोलनंत्यातून फुललंभुलाईचं...