February 22, 2024
Home » फिनलँड

Tag : फिनलँड

स्पर्धा परीक्षा, शिक्षण

आपली शिक्षणव्यवस्था फिनलँडच्या दिशेने नेता येईल का ?

आज फिनलँड श्रीमंत देशांमध्ये खूप वरच्या स्थानावर आहे. नागरिकशास्त्र व स्त्रीपुरुष बाबतीत जगात क्रमांक एकवर आहे, शांत आणि सुखी जगण्याच्या बाबतीतही क्रमांक एकवर आहे. भ्रष्ट्राचारमुक्त...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More