September 22, 2023
Home » शाहीर रमेश खाडे

Tag : शाहीर रमेश खाडे

कविता

रुतला बाई काटा…

रुतला बाई काटा रुतला बाई काटा सत्तेच्या आडवाटाघड्याळाचा काटा आला जोडीलाआला जोडीला म्हणुन मी गेले मोडीलाआला जोडीला म्हणुन मी गेले मोडीलाकसा गोड बोलुनी तू काटा...