January 29, 2023
Home » मानसी चिटणीस

Tag : मानसी चिटणीस

कविता

मौनातल्या कळ्यांना, थेट भेटलेलंच बरं असतं…

अबोल असलेलंच बरं असतंदेठ जपलेलंच बरं असतंमौनातल्या कळ्यांनाथेट भेटलेलंच बरं असतं… चुकला जरी जरासारस्ता अशांतसा तोसमजून शब्द आपलेथोपवलेलं बरं असतंमौनातल्या कळ्यांनाथेट भेटलेलंच बरं असतं.. कोणी...